Header Mineral Wool Association

Producenten glaswol, steenwol en cellulair glas streven naar hoogste kwaliteitsniveau

Voor het samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische producenten van minerale thermische isolatie - de Mineral Wool Association Benelux (MWA) - is de kwaliteit van de gebouwde omgeving een belangrijk onderwerp. Dat betekent verder gaan dan de minimumeisen die de bouwregelgeving stelt en kijken naar de (gebruiks)kwaliteit van het gebouw als geheel. “Het gaat ons veel meer om het totaalplaatje, het hele gebouw: wat vinden wij veilig en gezond?” aldus Eric Linnenbank namens de MWA.

Thermische isolatie, zoals glaswol, steenwol en cellulair glas, kan de kwaliteit van een gebouw sterk verbeteren. Niet alleen wat betreft de energie prestatie, maar ook op het gebied van brandveiligheid, geluid en comfort voor de gebruikers ervan. “Als de kwaliteit of de toepassing van minerale isolatiemateriaal niet goed is, dan heeft dat direct consequenties voor de prestaties van een gebouwschil”, aldus Eric Linnenbank van de MWA.

De kwaliteit van bouwmaterialen, dus ook van isolatiematerialen, wordt goed gecontroleerd. “In eerste instantie middels Europese wetgeving, de CE-markering en de DoP, Declaration of Performance, waarin producteigenschappen en prestaties van de producten worden aangegeven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en de Federale Overheidsdienst Economie (FOD) in België, controleren of dat wat geleverd wordt in overeenstemming is met de etiketten die erop staan. Als garantie naar de koper. Daarnaast kunnen fabrikanten door middel van bijv. KOMO of ATG aanvullend andere specifieke eigenschappen en systemen in toepassings- of procescertificaten vastleggen. Daarin staan niet de essentiële producteigenschappen, maar andere belangrijke materiaaleigenschappen en aanwijzingen voor de toepassing.”

Bouwbesluit

Uiteraard is kwaliteit vastgelegd in wet- en regelgeving, maar dit zijn slechts minimumeisen. “De Bouwregelgeving kent een aantal publiekrechtelijke basiseisen, waar iedereen aan moet voldoen die wat bouwt. Bijvoorbeeld ten aanzien van brandveiligheid, geluidshinder, energie en duurzaamheid. Als MWA streven wij naar een hoger kwaliteitsniveau. Een niveau dat ook kwaliteitsaspecten omvat die niet zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, maar die vaak voor de eigenaar/gebruiker wél van groot belang kunnen zijn. Het gaat ons veel meer om het totaalplaatje, dus het hele gebouw: wat vinden wij veilig en gezond?”, aldus Linnenbank. Om dat te waarborgen, is de MWA actief in diverse normstellende commissies om ervoor te zorgen dat die regelgeving voldoende op niveau blijft en niet alleen minimumeisen worden gehanteerd.

Nieuwe wet

Een heldere en transparante communicatie en de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten zijn hiervoor van essentieel belang”, aldus Linnenbank. “Zo moet de aannemer in het ‘as-built’-dossier precies aangeven wat hij gebouwd heeft. Is hij afgeweken van het bestek, dan moet hij verklaren en beargumenteren waarom hij daarvan mag afwijken om toch aan de eisen te voldoen. Dat zijn belangrijke zaken.”

België

België is nog niet bezig met wetgeving omtrent kwaliteitsborging. Wel kent men daar de controle door de FOD Economie, vergelijkbaar met de ILT in Nederland. “Een groot verschil is dat in België meer wordt gewerkt met prestatiebestekken. De architect is er bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor wat wordt gebouwd. Hij heeft meer verantwoordelijkheden dan in Nederland en zal vanzelfsprekend ook meer aandacht hebben voor de kwaliteit. In die zin zou je kunnen zeggen dat in België de controle op die manier wat beter gewaarborgd is dan in Nederland op dit moment”, besluit Linnenbank.

Lees meer over dit onderwerp in de MWA-position

MWA: kwalitatief goed gebouw voldoet aan meer dan de minimumeisen:
Persbericht in pdf.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kun tu contact opnemen met mw. A. Kap via info@mwabenelux.or g en tel. +31 6 36 53 26 46

Over de MWA

De Mineral Wool Association Benelux (MWA) werd in 1987 opgericht als samenwerkingsverband van Belgische en Nederlandse producenten van glaswol en steenwol, ook wel minerale wol genoemd. De huidige leden-bedrijven zijn Knauf Insulation, Rockwool B.V., Saint-Gobain ISOVER en URSA Benelux. Tevens is Pittsburgh Corning, producent van cellenglas, “Foamglas”, geassocieerd lid.

MWA promoot de voordelen van isoleren met minerale isolatie op het vlak van thermische kwaliteit, geluidscomfort, brandveiligheid en duurzaamheid. De associatie is betrokken in allerlei organisaties op producttechnisch en beleidsniveau. Ze participeert in overlegorganen over de bouw, neemt deel aan overleg op het terrein van standaardisering, ondersteunt onderzoek en technologische verbeteringen, publiceert in vakbladen en presenteert op colloquia.